—частливого нового года от критики24.ру критика24.ру
¬ерный помощник!

–≈√»—“–ј÷»я
  вход

¬ход через VK
забыли пароль?

ѕроверка сочинений
«аказать сочинение
ѕќ»— :

” нас более 100 000 материалов воспользуйтесь поиском! ¬ам повезЄт!

як застацца чалавекам перад зн≥шчальнай с≥лай абстав≥н (Ўкольные сочинени€)

јбстав≥ныЕ як часта наша жыццЄ, нашы паводз≥ны, нашы думк≥ ≥ Ґчынк≥ залежаць ад гэтага кароткага, але такога Ємкага, а часам, пастылага слова Ђ абстав≥ны Ђ. ћы не б€ром €го у разл≥к, кал≥ жыццЄ наша добра Ґладкавана ≥ маральна, ≥ матэры€льна, кал≥ не парушаецца плынь нашага ≥снаванн€ н≥€к≥м≥ хваробам≥, катакл≥змам≥, непрыемным≥ нав≥нам≥ ≥ г. д. ƒы, па праҐдзе сказаць, нават некаторы€ абстав≥ны, у €к≥€ мы трапл€ем на прац€гу жыцц€, бываюць штучна створаны нам≥ сам≥м≥. ћы ≥х ствараем, потым пераадольваем, ≥дзЄм далей.

јднак Ђ жыццЄ пражыцьЧне поле перайсц≥ Ђ. ≤ абстав≥ны, у €к≥€ можа трап≥ць чалавек, здольны€ перайначыць усЄ €го ≥снаванне, €го лЄс, €го самога.  ольк≥ жудасных нав≥н кожны дзень з'€Ґл€ецца Ґ сродках масавай ≥нфармацы≥: малады хлопец парэзॠбензап≥лой жанчыну, мац≥ нарадз≥ла дз≥ц€ ≥ вык≥нула на сметн≥к, школьн≥к≥ жорстка зб≥л≥ свайго аднакласн≥ка ≥ шмат ≥ншых шак≥руючых падзей.

јд ≥х станов≥цца жудасна. ” €к≥€ так≥€ абстав≥ны трапл€юць людз≥, каб стаць зв€рам≥. “ут нават зраблю агаворку : зв€рам≥ з рысам≥, €к≥€ пра€Ґл€юцца Ґ ≥х падчас пал€ванн€ ц≥ абароны свайго патомства. Ѕо тольк≥ тады Ґ ≥х пра€Ґл€юцца така€ драпежнасць, €ка€ вельм≥ часта наз≥раецца с€род людзей.

јдкуль €на Ґ людзей? ÷€жк≥ лЄс, б€збацькав≥чы, грашовы недахоп, ц€га да багацц€, славы, жаданне нажывы, зайздрасць? Ўто прымушае зв€рэць? як≥€ абстав≥ны ператвараюць людзей у нелюдзей? ( ” тое, што нелюдз≥ ператворацца Ґ людзей, не веру!)

 ажуць, што жорсткасць нараджае жорсткасць. “ады нават жахл≥ва Ґ€в≥ць, к≥м бы магл≥ стаць —цепан≥да ≥ ѕ€трок з аповесц≥ ¬. Ѕыкава Ђ«нак б€дыї. ∆орсткасц≥ ≥ ад лЄсу, ≥ ад людзей хап≥ла ≥м спаҐна. јдна тольк≥ √алгофа магла б ѕетрака зраб≥ць назаҐсЄды злым, зац€тым ≥ нелюдз≥мым.  ольк≥ с≥л, здар, болю, адчаю ҐклॠЄн у тое, каб Ђвырас нейк≥ €чмень Ђ на выспе. јле дз≥ка€ праца не зраб≥ла €го дз≥к≥м зверам, злым на Ґвесь свет ≥ людзей.

ј перац€та€ н€мецк≥м ланцугом —цепан≥да? ’≥ба €на згуб≥ла сваю чалавечую годнасць? ј х≥ба мала перажыла: ранн€е с≥роцтва, бедната, парабкаванне Ґ пана, штодзЄнна€ непас≥льна€ праца, калгаснае жыццЄ, раскулачванне добрых ≥ старанных гаспадароҐ, жыццЄва€ несправ€дл≥васць? ѕ€трок ≥ —цепан≥да зус≥м розны€. ѕ€трок пакладз≥сты, спакойны, разважл≥вы, прывыкшы раб≥ць так, каб н≥кога не патрывожыць, не пакрыҐдз≥ць, каб усЄ было ц≥ха, м≥рна ≥ спакойна.

—цепан≥да - дзейсна€ натура, актыҐна€, ба€ва€, смела€, з асаб≥стым пачуццЄм годнасц≥ ≥ пачуццЄм справ€дл≥васц≥ ≥ любов≥ да людзей. јбстав≥ны, у €к≥€ трап≥л≥ Ѕагацьк≥ падчас вайны, б€зл≥тасны€ ≥ жорстк≥€. ” так≥€ абстав≥ны трап≥л≥ Ґсе, каму дав€лос€ сустрэць ваенны€ л≥халецц≥. ≤ Ґ ≥х трэба было жыць, выжываць, не€к ≥снаваць, бо абстав≥ны затрымал≥с€ на доҐг≥€ п€ць год. ≤ жыл≥, хто €к мог. ¬айна, €к на рэнтген, прасв€ц≥ла Ґс≥х, жорстка ≥ дакладна, €к самы вопытны лекар, выстав≥ла кожнаму ды€гназ. «араз судз≥ць кагосьц≥, а кагосьц≥ апраҐдваць немагчыма ≥ не трэба. ѕаҐтарус€, кожны выжываҐ, €к мог. ≤нша€ справа, што не кожны змог застацца чалавекам ва Ґс≥х сэнсах гэтага слова.

Ѕагацьк≥ змагл≥. ѕ€трок хацеҐ дабрынЄй змагацца з абстав≥нам≥, не атрымалас€. ѕрын≥жацца не здолеҐ. —цепан≥да, наогул, ≥шла насуперак абстав≥нам ≥ не ведала большай с≥лы, чым быць чалавекам з пачуццЄм уласнай годнасц≥.

÷≥ змог бы €, €к Ѕагацьк≥, выста€ць? Ќе ведаю!

ј €ны застал≥с€ людзьм≥ перад зн≥шчальнай с≥лай абстав≥н. Ћ≥чу, што гэта самы сапраҐдны подзв≥г.

≤ €шчэ. ” пачатку свайго сачыненн€ € п≥сॠпра жудасны€ нав≥ны, €к≥€ прынос€ць нам сродк≥ масавай ≥нфармацы≥. јдказ на пытанне пра зверства людзей атрымॠу ¬.Ѕыкава праз думк≥ —цепан≥ды :

Ђ«ло не можа спарадз≥ць н≥чога, апроч зла, на ≥ншае €но не здольна. јле б€да Ґ тым, што людска€ дабрын€ перад злом б€сс≥льна, зло л≥чыцца тольк≥ з с≥лай ≥ ба≥цца адно тольк≥ кары. “ольк≥ непазбежнасць адплаты можа прыц≥шыць драпежны €гоны нораҐ, прымус≥ць задумацца. ≤накш на з€мл≥ запануе пекла, аб €к≥м гаварыцца Ґ Ѕ≥бл≥≥ї.

ƒык вось самы€ зн≥шчальны€ абстав≥ны Ґ жыцц≥-гэта зло. ≤ застацца перад тварам зла чалавекам ≥ пры гэтым перамагчы гэта зло Ц задача складана€. ’тосьц≥ Ґ гэтай барацьбе ѕераможца, а хтосьц≥ сам станов≥цца злом. ∆удасна€ барацьба ≥дзе Ґ свеце кожны дзень. ’очацца застацца чалавекам.

P. S. ѕроверьте ЂҐї пасл€ галосных.

ћне его оценили в 10/9 (контрольное сочинение)

ќбновлено:
ќпубликовал(а):

¬нимание!
≈сли ¬ы заметили ошибку или опечатку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
“ем самым окажете неоценимую пользу проекту и другим читател€м.

—пасибо за внимание.

.

–≈√»—“–ј÷»я
  вход

¬ход через VK
забыли пароль?

ѕроверка сочинений
«аказать сочинение


«аказать сочинение
«аказать сочинение
«аказать сочинение
«аказать сочинение

«аказать сочинение
«аказать сочинение
«аказать сочинение